Adatvédelmi tájékoztató

A thyssenkrupp az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban „GDPR”) 13. cikke alapján tájékoztatja Önt az Ön személyes adatainak a toborzási kiválasztási folyamatokban történő adatkezeléséről.

A tájékoztatóban használt fogalmakat a GDPR 4. cikke szerinti tartalommal használjuk.

I.               Az adatkezelő neve és elérhetőségei

A toborzási és kiválasztási folyamatokban, valamint a toborzással, illetve meghívók küldésével kapcsolatban a thyssenkrupp kezeli az Ön személyes adatait. A thyssenkrupp elérhetőségei a következők:

thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft., [1113 Budapest, Daróczi út 1-3.; info.hun@thyssenkrupp.com; +36 1 505-9100; www.thyssenkrupp.hu]

II.             Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

A thyssenkrupp a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

III.           Személyes adatok kategóriái és forrása

A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott személyes adatait kezeljük, azaz:

 • személyes azonosításra alkalmas adatait: név, születési hely, születési idő;
 • elérhetőségét: név, lakcím, e-mailcím
 • képzettségre vonatkozó adatokat: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyelvtudásra vonatkozó információk
 • az eddigi szakmai előmenetelére vonatkozó adatokat: önéletrajz, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok, ajánlások másolata.

IV.           Az adatkezelés célja és jogalapja

A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott adatokat toborzás, a leendő munkavállalóink kiválasztása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulási nyilatkozata (összhangban a GDPR 6. cikk (1) a.) pontjával, amelyet a jelentkezés kezelő ATS felületen adhat meg.

V.             Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

1.             Belső címzettek (a thyssenkrupp-on belüli címzettek)

Divizió / osztály munkatársai (a thyssenkrupp-on belül ellátott munkaköre)

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá

Milyen műveleteket végez

ügyvezető

név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok

Felvételről szóló döntés meghozatala

HR vezető

név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok

Interjú vezetése

Szakmai vezető

név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok

Önéletrajzok véleményezése, részvétel interjún

HR osztály

név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok

Önéletrajzok kezelése

 

Külső címzettek (thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-n kívül)

 1. a) a thyssenkrupp cégcsoporton belül

A toborzással kapcsolatban nem kerül sor adattovábbításra a thyssenkrupp cégcsoporton belül.

 1. b) a thyssenkrupp cégcsoporton kívül

Minőség (adatfeldolgozó, további adatkezelő)

Név, elérhetőség

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá / milyen műveleteket végez / milyen időtartamra

Honlap üzemeltetője - adatfeldolgozó

GKIDigital Kft.  H-1092 Budapest, Ráday utca 42-44 III. emelet | Telefon: +361-318-1868 | E-mail: info@gkidigital.hu

név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek / teljes hozzáférés a thyssenkrupp utasítása szerint / adatfeldolgozói szerződés fennállása alatt

Honlap karbantartója - adatfeldolgozó

Magyar Telekom Nyrt. H-1013 Budapest, Krisztina krt. 55. | E-mail: rendszergazda@adatpark.hu

név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek / teljes hozzáférés a thyssenkrupp utasítása szerint / adatfeldolgozói szerződés fennállása alatt

 

Továbbá, az alábbi esetekben kerül sor adattovábbításra külsős címzetteknek:

 • Jogszabály előírásai alapján, jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve sor kerülhet a személyes adatok továbbítására a jogszabályban megjelölt személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak. Sor kerülhet továbbá a személyes adatok továbbítására, illetve hozzáférhetővé tételére bírósági, hatósági, kormányzati megkeresésre is;
 • Jogi tanácsadónak, egyéb harmadik személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak, amennyiben ez a thyssenkrupp vagy a thyssenkrupp cégcsoport, azok munkavállalói, tagjai jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges.

VI.           Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

A toborzással, illetve hírlevelek, illetve meghívók küldésével kapcsolatban nem kerül sor adattovábbításra harmadik országbeli címzett részére.

VII.         Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

A toborzás, hírlevelek, illetve meghívók küldésével összefüggő adatkezelés során nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.

VIII.       A kezelt adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamai az alábbiak:

 

Tárolás időtartama

Toborzás lefolytatása

 

Sikeres pályázat esetén

Személyes adatai a thyssenkrupp HR szabályainak megfelelően a thyssenkrupp személyzeti adatbázisába kerülnek, kizárólag munkaügyi nyilvántartás és ügyintézés céljából. A személyzeti adatbázisban található személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkat a munkaviszony kezdetekor bocsátjuk az Ön rendelkezésére.

Sikertelen pályázat esetén

Amennyiben Ön hozzájárul, a thyssenkrupp a sikertelen pályázatról való döntés kiértesítése után – a hozzájárulásától függően –adatait 36 hónapig tárolja, annak érdekében, hogy további álláslehetőségekkel felkeresse Önt.

Abban az estben, ha Ön nem járul hozzá, hogy a thyssenkrupp a „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott személyes adatait jövőbeni pályázati lehetőségek céljából tárolja, megadott személyes adatai a pályázati döntésről szóló kiértesítés után 6 hónapon belül törlésre kerülnek.

IX.           Személyes adat szolgáltatása a toborzási folyamatban való részvétel előfeltétele és az elmaradó adatszolgáltatás következménye

A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott, ill. az ahhoz csatolt dokumentumokból eredő személyes adatok szükségesek a kiválasztási folyamatban a megfelelés eldöntése érdekében. Adatainak, dokumentumainak beküldése nem kötelező, de adatai önkéntes beküldésével Ön tudomásul veszi, hogy ezen adatok nélkülözhetetlenek pályázata elbírálásához. Ezek hiányában pályázatának elbírálása lehetetlenné válik, továbbá Ön részére nem tudunk karrier célú hírleveleket, valamint a toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos rendezvényekre vonatkozóan meghívókat küldeni.

Amennyiben a „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon kért adatokat nem adja meg, ill. a megjelölt dokumentumokat/igazolásokat nem csatolja, pályázatát azonnal töröljük rendszerünkből, ezáltal pályázata sikertelennek minősül.

X.             Ön, mint érintett jogai

 • Ön kérelmezheti a thyssenkrupp-tól
 1. a) a személyes adataihoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk). E körben jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, jogosult megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhet, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama, harmadik országba továbbítás garanciái stb.).
 2. b) személyes adatai helyesbítését (GDPR 16. cikk). E körben kérheti a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.
 3. c) személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk).
 4. d) vagy kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk).
 • Hozzájárulását bármikor visszavonhatja: A toborzás, ill. munkaerő kiválasztása során, valamint a karrier célú hírlevelek, továbbá meghívók küldése során történő adatkezelés jogalapja az Ön hozzájáruló nyilatkozata (lásd jelen formanyomtatvány A. pontja). Tájékoztatjuk, hogy Ön bármely időpontban jogosult hozzájárulását visszavonni, amely azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 • Ön a fenti jogai érvényesítésére vonatkozó kérelmét a fent megadott elérhetőségeken tudja benyújtani a thyssenkrupp-hoz. A thyssenkrupp az Ön kérelmének a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül eleget tesz és értesíti Önt a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.
 • Panasz benyújtás joga: Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11; honlap: naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy azt a thyssenkrupp-nak küldje meg annak érdekében, hogy kérését első körben mi is megvizsgálhassuk.
 • Bírósági út igénybe vétele: Ön a jogainak megsértése esetén a thyssenkrupp ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat

Az alábbi hozzájárulásokat az adott pozícióra való jelentkezés során adhatja meg. A lentiek csak tájékoztató jellegűek.

Ön a toborzás lebonyolítása és a munkaerő felvétel érdekében személyes adatokat bocsát a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. (a továbbiakban „TK” vagy „mi”), mint adatkezelő, rendelkezésére, amikor a „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésűfelületen keresztül jelentkezett hozzánk.

 1. Kérjük figyelmesen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót az alábbi linken!

 2. Hozzájáruló nyilatkozat a thyssenkrupp által történő adatkezeléshez

  A thyssenkrupp kizárólag abban az esetben tudja elbírálni pályázatát, illetve abban esetben tud Önnek a toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos hírleveleket, illetve ezzel kapcsolatos rendezvényekre szóló meghívókat küldeni, amennyiben Ön – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, ill a 7. cikk alapján – hozzájárul ahhoz, hogy a thyssenkrupp kezelje a személyes adatait a toborzás lebonyolítása és a munkaerő felvétel, valamint az ezzel kapcsolatos hírlevelek és meghívók érdekében.

  1. Toborzás a thyssenkruppnál

   A thyssenkrupp adatkezeléséhez a toborzás lebonyolítása és a munkaerő felvétel érdekében (A megfelelő rész jelölendő az állásra való jelentkezés során.)

    

  2. Adatok megőrzése sikertelen pályázat esetén

   Kérjük jelölje meg, mi történjen önéletrajzával és személyes adataival sikertelen pályázat esetén (A megfelelő rész jelölendő az állásra való jelentkezés során.):

  3. Hozzájárulás toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos hírlevelek küldéséhez

   A thyssenkrupp adatkezeléséhez a toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos hírlevelek küldéséhez. (A megfelelő rész jelölendő az állásra való jelentkezés során.)

    

  4. Hozzájárulás toborzással, munkaerőfelvétellel kapcsolatos rendezvényekről szóló meghívók küldéséhez

   A thyssenkrupp adatkezeléséhez a toborzással, munkaerőfelvétellel kapcsolatos rendezvényekről szóló meghívók küldéséhez (A megfelelő rész jelölendő az állásra való jelentkezés során.):

Please publish modules in offcanvas position.